Όροι διαγωνισμού

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

1. Η εταιρεία «Li–LA-LO Ανώνυμη Εταιρία Κατασκευής και Εμπορίας Kοσμημάτων και Eιδών δώρου», µε έδρα την Αθήνα, οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ.2, (εφεξής η «διοργανώτρια») διοργανώνει διαγωνισμό για τον εορτασμό της έλευσης του νέου έτους, µε τους ακόλουθους όρους συµµετοχής για τη θέση σε ισχύ και εφαρμογή των οποίων οποιοσδήποτε συμμετέχων καλείται να λάβει γνώση.

 2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και υπό την ρητή προυπόθεση να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στον όρο πέντε (5) των παρόντων όρων. Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη/υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Li–LA-LO AE., καθώς και οι συγγενείς τους έως πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας.

3. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της www.lilalo.com και με σχετικό ηλεκτρονικό σύνδεσμο στη σελίδα της εταιρείας στο Facebook και στο Instagram.

4. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί για το χρονικό διάστημα από 08/12/2017 έως και 11/12/2017.

5. Ο Διαγωνισμός θα διεξάγεται ως εξής: Οι συμμετέχοντες αφού επισκεφτούν την σελίδα της LI-LA-LO στο FACEBOOK και στο Instagram που έχουν κάνει like, επιλέγουν την εφαρμογή του διαγωνισμού. Εν συνεχεία, θα συμπληρώνουν τη σχετική φόρμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά και κατά τρόπο αληθή τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα, επώνυμο, e- mail και τηλέφωνο επικοινωνίας. Μετά την συμπλήρωση της φόρμας,  ο συμμετέχων θα λαμβάνει μέρος στην κλήρωση. Για την έγκυρη συμμετοχή τους οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν πλήρως όλα τα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας τους. Έκαστος εκ των συμμετεχόντων δικαιούται να συμμετάσχει στον διαγωνισμό με μία  έγκυρη συμμετοχή. Σε περίπτωση πολλαπλών συμμετοχών ως έγκυρη συμμετοχή λαμβάνεται η πρώτη (1η) κατά χρονική σειρά.  

6. Οι δεκαπέντε (18) νικητές (10 στο FACEBOOK και 8 στο Instagram) θα αναδειχθούν έπειτα από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 13/12/2017 στην έδρα της εταιρείας, στην Αθήνα οδός Καραγεώργη Σερβίας, αρ. 2 με ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά τον προαναφερθέντα τρόπο ή κατά την προαναφερόμενη ημέρα, η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, την ημέρα, ώρα ή τον τρόπο με προηγούμενη προ 24 ωρών ανακοίνωσή της στη σελίδα της στο FACEBOOK, στο Istagram καθώς και στην ιστοσελίδα της www.lilalo.com Από τους νικητές που θα αναδειχθούν στο FACEBOOK πέντε (5) θα κερδίσουν έκαστος από ένα κολιέ από κίτρινο επιχρυσωμένο ασήμι 925ο με σχέδιο το Γούρι της εταιρείας για το 2018 (με διάμετρο 2 εκατ.) και κορδόνι μπορντό και άλλοι πέντε (5) νικητές θα κερδίσουν έκαστος από ένα βραχιόλι μακραμέ μπορντό από κίτρινο επιχρυσωμένο ασήμι 925ο με σχέδιο  το Γούρι της εταιρείας για το 2018. Από τους νικητές που θα αναδειχθούν στο Instagram τέσσερεις (4) θα κερδίσουν έκαστος από ένα κολιέ από κίτρινο επιχρυσωμένο ασήμι 925ο με σχέδιο το Γούρι της εταιρείας για το 2018 (με διάμετρο 2 εκατ.) και κορδόνι μπλε και άλλοι τέσσερις (4) νικητές θα κερδίσουν έκαστος από ένα βραχιόλι μακραμέ μπλε από κίτρινο επιχρυσωμένο ασήμι 925ο με σχέδιο το Γούρι της εταιρείας για το 2018.

7.   Οι νικητές θα ειδοποιηθούν  μέσω του δηλωθέντος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τηλεφωνικά στο δηλωθέν νούμερο τηλεφώνου από τη Διοργανώτρια Εταιρία. Ουδεμία ευθύνη φέρει η διοργανώτρια για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή του δώρου. Σε περίπτωση που εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κλήρωση, ο νικητής δεν ανευρεθεί ή δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να παραλάβει το δώρο, η χορήγηση του δώρου ματαιώνεται.

8. Για την παραλαβή του δώρου ο νικητής υποχρεούται να προσέλθει αυτοπροσώπως σε κατάστημα της Διοργανώτριας Εταιρείας στην Ελλάδα, κατόπιν συνεννόησης,  με την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο παραστατικό ταυτοποίησης εκδοθέν από αρµόδια δηµόσια αρχή (π.χ. διαβατήριο εν ισχύ),  καθώς και να υπογράψει κάθε σχετική δήλωσης αποδοχής που εύλογα θα του ζητηθεί ως προϋπόθεση και προαπαιτούμενο παράδοσης του δώρου, μη εξαιρουμένης και της προαιρετικής φωτογράφησης και δημοσίευσης της σχετικής φωτογραφίας στο δικτυακό τόπο www.lilalo.com .

9. To δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίσταται ή εξαργυρώνεται. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την ειδοποίηση του Νικητή, η διοργανώτρια εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη ιδίως για ακύρωση ή /και ματαίωση των εκδηλώσεων για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

10. H διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της. Ομοίως, η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά την διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της είτε σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

11. Η εταιρία Li–LA-LO διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την διοργανώτρια εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσα αυτή, ήτοι η διοργανώτρια εταιρεία, το βάρος της αποδείξεως) τότε η διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο.

12. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην διοργανώτρια εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του FACEBOOK και INSTAGRAM, του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβεί σε χρήση του ονόματος και της εικόνας των συμμετεχόντων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους, η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

13. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι με οιοδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η διοργανώτρια εταιρεία  έχει το δικαίωμα να εντάξει τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί  για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων του νικητή και για την αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

 14. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα δώρα ή να ματαιώσει ή αναβάλει το διαγωνισμό µε προηγούμενη ανακοίνωση στη σελίδα της στο FACEBOOK.

H Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμία απαίτηση για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού.

15. Οι παρόντες όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κα Κλειώ Κατσίβελα, με έδρα την Αθήνα, οδός Σπ. Μερκούρη αρ. 64, και θα βρίσκονται επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.lilalo.com στη διάθεση όποιου συμμετέχοντα θέλει να τους διαβάσει.

16. Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

  

Για την εταιρεία